ỗ´ạọằ‹
ồẳŠỗÔắó¯2000ồạ´8ổœˆóôồ‰àổƠưó—óƯóŠó‚Šóắó™ó€‚

ọáằóêỗ”Ÿỗ”Êồ“ỗ›đùẳš

   - ộ›ằổ°—ộ›ằồưổâŸồ™ăó€ọºŒốẳáó€ọạ—ỗ”ăốằŠỗư‰óđóƒ¯ó‚ÔóƒÔóƒẳóƒóƒẳóƒó‚ạ

   - óƒ—óƒâó‚ạóƒóƒƒó‚¯ổˆồẵÂồ“
お問い合わせ先
VIET NHAT ổ êồẳọẳšỗÔắ 

10/8 Đong An village, Binh Hoa,
Thuỏºưn An District, Binh Duong province
Tel: 0650 - 3758261 Fax: 0650 - 3758262
Email:
vietnhat_info@vietnhatcorp.com.vn

 

 

 

 

Copyright © 2008, VIET NHAT PTE